186 osób na stronie
zaloguj

Regulamin ogłoszeń drobnych serwisu Lubartow24.pl

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

 • Operator – firma Czarnecki Studio Radosław Czarnecki z siedzibą w Lubartowie, ul. 3 Maja 38/3 21-100 Lubartów. NIP: 7141930874. e-mail: redakcja@lubartow24.pl
 • Serwis – serwis ogłoszeniowy działający pod adresem Lubartow24.pl/ogloszenia/
 • Konto – konto użytkownika w serwisie Lubartow24.pl
 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu.
 • System Ogłoszeń – platforma umożliwiająca kontakt ogłoszeniodawców z użytkownikami serwisu
 • Ogłoszeniodawca – użytkownik, który za pomocą dostępnych w Systemie Ogłoszeń formularzy elektronicznych doda swoje Ogłoszenie.
 • Ogłoszenie – oferta dodana przez ogłoszeniodawcę.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez operatora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie.

§ 2 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Treść Ogłoszenia ustala użytkownik serwisu. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, napisana rzetelnie i nie może łamać obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów.
 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Jeśli Ogłoszeniodawca wyrazi taką wolę, przy ogłoszeniu widoczny będzie dodany wraz z ogłoszeniem numer telefonu i/lub e-mail Ogłoszeniodawcy. Niezależnie od wprowadzenia numeru telefonu przy ogłoszeniu dostępny będzie formularz kontaktowy, który umożliwi każdemu użytkownikowi kontakt z Ogłoszeniodawcą bez zapoznania się z jego adresem e-mail.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia załączone do ogłoszeń) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 4. Dodane ogłoszenia mogą zostać opublikowane również na innych stronach Operatora lub u współpracujących z nim partnerów.
 5. Dodanie Ogłoszenia oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących swojego ogłoszenia, a także informacji technicznych od Operatora związanych z dodanym ogłoszeniem (np. informacje o odpowiedzi, powiadomienie o kończącym się czasie emisji).
 6. Poza przypadkami dodawania ogłoszeń sprzecznych z obowiązującymi przepisani prawa zabronione jest dodawanie ogłoszeń:
  1. zawierających odnośniki do stron www lub zachęcających do ich odwiedzenia.
  2. zawierających w treści lub tytule dane kontaktowe ( telefon, e-mail itp )
  3. zawierających błędy ortograficzne,
  4. niedostatecznie określających przedmiot ogłoszenia (zbyt ogólny opis),
  5. zawierających prośby o wsparcie finansowe, podarowanie rzeczy (przyjmę)
  6. towarzyskich / matrymonialnych
  7. pisanych w większości wielkimi literami (włączony caps-lock).
  8. oferujących wynajem lub sprzedaż powierzchni reklamowych
 7. Operator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

§ 3 Konto użytkownika

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga zaakceptowania Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza po wcześniejszym utworzeniu Konta.
 2. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta.
 3. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

§ 4 Zasady odpowiedzialności

 1. Operator nie pośredniczy w zawieraniu transakcji pomiędzy Użytkownikami.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia lub momentu zauważenia nieprawidłowości. Reklamacje (pobierz formularz reklamacji) powinny być kierowane na adres e-mail: redakcja@lubartow24.pl lub pocztą w formie listu poleconego na adres Operatora.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji może się w uzasadnionych przypadkach wydłużyć (problem nie leżący po stronie Operatora). O wydłużeniu czasu rozpatrzenia reklamacji Operator powiadomi Użytkownika.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. O zmianie Regulaminu użytkownicy są informowani poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian regulaminu będą wykonane na warunkach dotychczasowych, chyba, że zmiany wynikają ze zmiany przepisów obowiązującego prawa.
 2. Zgodnie z. Kodeksem Dobrych Praktyk usługa dostępna jest dla osób, które ukończyły 18 lat (osób pełnoletnich).
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2015r.

Copyright © 2024 • Lubartow24.pl
e-mail: redakcja@lubartow24.pl · tel. 505 80 95 52

inne serwisy: Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.005 sek. (4)
Projekt i wykonanie: CZARNECKI STUDIO